Winnie aka Cindy En

Stelar Clusters Jay Slovak Base 2019

MVP Nitra 26.1. V2, res CAC, resCACIB 14 points
MVP Nitra 27.1. V2, res CAC, resCACIB 14 points
MVP Brno 2.2. V1, CAC, resCACIB 16 points
MVP Brno 3.2. V2, res CAC, resCACIB 14 points
KV Slavkov V2, res CAC 11 points
KV Lichenstein V1, CACA 13 points
KV Sladkovičovo 26.5. V2, res CAC 23 points
MVP Nitra 8. 6. V2, res CAC 11 points
MVP Nitra 9. 6. V1, CAC,CACIB, BOS 23 points
EDS 14.6. V1, CACA 23 points
Austrian Winner 5.6 V1, CACA, resCACIB 16 points
KV Konopište 23. 6. V1, CAC, KV, BOB 31 points
KV Kamenny Mlyn V1, CAC, KV, BOB,BIS 60 points
MVP Bratislava 17.8. V2, res CAC 11 points
MVP Bratislava 18.8. V2, res CAC 11 points
MVP TULLN 28.9. V1, CACA, CACIB 18 points
MVP Komarom 4.10 V1, CAC, resCACIB 16 points
MVP Komarom 6.10 V1, CAC, resCACIB 16 points
MVP Bratislava 27. 10. V1, CAC,CACIB, BOS 23 points
MVP Bratislava 28. 10 V1, CAC,CACIB, BOS 23 points
KV Zagreb 22.11 V2, res CAC 11 points
MVP Zagreb 23.11. V2, res CAC 11 points
MVP Zagreb 24.11. V2, res CAC, resCACIB 14 points
MVP Nitra 7.12. V1, CAC,CACIB, BOS 23 points
MVP Nitra 8.12. V1, CAC,CACIB, BOS 23 points

Together 469 points