UK VICTORY Jay Slovak Base EN

DBK: 0/0 A
SPKP:
 1929
Titles: JCH SR

Exhibitions 2019


MVP Nitra 26.1. V2 8 points
MVP Nitra 27.1. V2 8 points
MVP Brno 2.2. V1, Cajc 13 points
MVP Brno 3.2. V1, Cajc, BOJ 18 points
KV Slavkov V1, CAC 13 points
KV Lichenstein V2, resCACA 11 points
KV Sladkovičovo 26.5. V1, CAC 25 points
MVP Nitra 8. 6. V1, CAC,CACIB, BOB 25 points
MVP Nitra 9. 6. V1, CAC,resCACIB, 16 points
EDS 14.6. V1, CACA 13 points
Austrian Winner 5.6 V1, CACA, 13 points
KV Konopište 23. 6. V1, CAC 13 points
KV Kamenny Mlyn V1, CAC, 25 points
MVP Bratislava 17.8. V1, CAC, resCACIB 16 points
MVP Bratislava 18.8. V1, CAC 13 points
MVP TULLN 28.9. V1, CACA, 13 points
MVP Komarom 4.10 V2, resCAC 11 points
MVP Komarom 6.10 V2, resCAC 11 points
MVP Bratislava 27. 10. V1, CAC 13 points
MVP Bratislava 28. 10 V1, CAC 13 points
KV Zagreb 22.11 V1, CAC 13 points
MVP Zagreb 23.11. V1, CAC, resCACIB 16 points
MVP Zagreb 24.11. V1, CAC 13 points
MVP Nitra 7.12. V1, CAC 13 points
MVP Nitra 8.12. V1, CAC, resCACIB 16 points
Together 362 points

Exhibitions 2018

03.02.2018 MVP Brno younger class:    VN2    Burski W. /PL/
10.02.2018 MVP Nitra class sapling :     VN1    Piskay V. /SK/
11.02.2018 MVP Nitra class sapling :  VN1 .  Janek J. /SK/ 
12.05.2018 KV Slavkov class young:        V1, CAJC, BOJ,Best Junior of th Breed  Salamon L. /Tal./
27.05.2018 KV Sladkovičovo class young: V1,CAJC,BOJ, Klub.víťaz   Letić-Pajkić /SRB/
08.06.2018 MVP Nitra class young:            V1,CAJC   Homem /POR/
09.06.2018 MVP Nitra class young:            V1,CAJC   Vojtekova /SK/
10.06.2018 MVP Nitra class young:            V1,CAJC,BOJ, Derby Winner  Fintorova  /SK/
23.06.2018 MVP Brno class young:           V2   Havelka /SK/

Exhibitions 2017

09.12.2017 MVP Nitra  younger class: : VN1   Lovenkjaer /